MŠ Liteň
Mateřská školaLiteň

Školní řád

Mateřská škola V zámeckém parku

 • Číslo jednací: 1.2/2018
 • Vypracoval: Aneta Pertlová
 • Schválil: 
 • Pedagogická rada projednala dne: 24.8. 2018
 • Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2018
 • Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9. 2018
 • Aktualizace s účinností ode dne: 1.10.2020
 • Aktualizace s účinností ode dne: 1.1.2021
 • Aktualizace s účinností ode dne: 1.9.2021
 • Aktualizace s účinností ode dne: 20.9.2021
 • Aktualizace s účinností ode dne: 1.9.2022
 • Aktualizace s účinností ode dne: 27.2.2023
 • Aktualizace s účinností ode dne:30.8.2023

Mateřská škola Liteň
V Zámeckém parku 178
267 27  Liteň


Školní řád mateřské školy

 Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

1. Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte:

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…).
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 • Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
 • Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
 • Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 • Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

3.2 Povinnosti dítěte:

 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.
 • Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
 • Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3.3 Zákonní zástupci mají právo:

 • Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 • Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
 • Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
 • Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy.
 • Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 • Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

 • Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
 • Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní výdejny a respektovat další vnitřní předpisy školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.
 • Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.
 • Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.
 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,…).
 • Zákonní zástupci mají povinnost předávat své dítě osobně paní učitelce ve třídě, je naprosto vyloučeno nechávat dítě v šatně bez vědomí personálu školy!!!!!

3.4a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a evropským nařízením GDPR
Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

5. Provoz a vnitřní režim školy

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:

V Zámeckém parku 178, Liteň 267 27

Provoz v MŠ je od 6,30 hod do 16,30 hod.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, pokud dítě neplní povinnost povinného předškolního vzdělávání.

Areál MŠ (vrátka a vrata) jsou uzamčena od 8,20 – 12,15 hod. Od ledna 2023 má MŠ nové elektronické zabezpečení vstupních dveří do šaten, aby se zamezilo vstupu cizích osob v době ranních příchodů. Vstup do MŠ je umožněn na elektronický čip. Vstup na čip pro rodiče bude umožněn v době ranního příchodu 6,30-8,00, po obědě 12,20-12,45 a odpoledne 14,45-16,30. V době zamezeného přístupu na čip zvoní rodiče na zvonek a vyčkají příchodu zaměstnance MŠ. Vrata jsou zajištěna bezpečnostní závlačkou. Vrátka se v 8,20 zamykají. Při pozdějším ranním příchodu rodiče volají na telefonní čísla uvedená na nástěnkách školy a vyčkají příchodu školnice nebo jiné pověřené osoby k vrátkům, kde po domluvě mohou předat své dítě. Školnice vrátka uzamkne a svěřené dítě odvede do budovy MŠ a předá paní učitelce ve třídě nebo vyčká dokud zákonný zástupce nepředá dítě učitelce a opětovně vrátka uzamkne. Učitelka, která má přímý dohled nad dětmi budovu neopouští, je po celou dobu s ostatními dětmi. Při příchodu učitelek s dětmi na zahradu učitelky neprodleně zajistí uzavření vrat na závlačku.

Od roku 2021 je za hlavní vchod do areálu MŠ považován přístup od nové budovy ZŠ Liteň. Dosud využívaný vchod v horní části zahrady (od zdravotního střediska) bude trvale uzamčen.

 

Děti mají zákaz zdržovat se a hrát si u oplocení, u vrátek a vrat-pravidla chování.

Při odchodu ze školní zahrady se děti na předem určeném místě seřadí, učitelka zkontroluje počet dětí, poté odchází společně s učitelkou vykonávající přímý dohled až do šatny. Po příchodu do šaten se děti opětovně přepočítají a šatna se neprodleně uzamyká.

Při odpoledním pobytu na školní zahradě jsou zpravidla přítomny 2 učitelky vykonávající přímý dohled nad dětmi, a to do 16,00 hodin. Od 16,00-16,30 má dohled nad dětmi jedna učitelka. Při vyšším počtu dětí, před odchodem druhé učitelky, se děti odeberou zpět do budovy MŠ, aby měla dohlídávající učitelka dostatečný přehled o odcházejících dětech.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,30 hod., a to telefonicky (sms) nebo osobně. Pokud není dítě do této hodiny omluveno, je mu automaticky počítána strava. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, e-mailem na info.ms-liten@seznam.cz, nebo osobně mateřské škole.

 Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením nebo infekčním onemocněním. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Toto opatření se týká také výskytu vší, jsou řazeny mezi infekční onemocnění. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha a také vši) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k neprodlenému zajištění další zdravotní péče o dítě. Je nepřípustné, aby zjevně nemocné dítě nadále pobývalo v kolektivu a ohrožovalo zdraví ostatních dětí. Pokud rodič, v přiměřené době (do dvou hodin od nahlášení zákonnému zástupci, nebo dle domluvy) nezajistí osobně nebo v zastoupení vyzvednutí dítěte a jeho následnou péči, je to bráno, jako přestupek proti Školnímu řádu. V takovém případě bude přítomnou učitelkou proveden písemný zápis. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci, v případě infekčního onemocnění souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí je nutný (ochrana ostatních dětí). Mateřská škola není oprávněna podávat jakékoli léky ani kapky. Jejich podání musí zajistit rodiče sami. V případě, že by se jejich nepodáváním dítě vystavovalo nebezpečí ohrožení života, zdraví a dalšího růstu, je možnost na základě doporučení lékaře a žádosti zákonných zástupců, léky dítěti podat. Podávání léku dětem v MŠ je zcela mimořádná záležitost a jeho nutnost je na posouzení MŠ a odborného lékaře.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům nebo nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí

Režim dne v mateřské škole
1. třída

Neměnná je pouze doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit

6:30- 8:45

- scházení dětí 

- individ. nebo skupinové hry, zájmové činnosti

- výtvarné nebo pracovní činnosti

- ranní cvičení, pohybové aktivity

– PH ,  HPH

8:45- 9:10 - hygiena, svačina
9:10- 9:45

- řízené tématické činnosti zaměřené na harmonický rozvoj v oblasti poznávací, estetické, komunikativní, vztahové

- praktické činnosti

9:45- 10:00 - příprava na PV
10:00- 12:00 - pobyt venku
12:00- 12:45 - hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:45- 13:15 - poslech pohádky
13:15- 14:30

- relaxace

- spánek dle volby

- klidné prohlížení časopisů, obrázků, puzzle …

14:30- 14:45 - hygiena, oblékání
14:45- 15:00 - svačina
15:00- 16:30

- hry podle volby a přání dětí ,  individuální hry,  IP s uč.

- spontánní činnosti

- pohybové aktivity

- průběžně rozchod dětí domů

 

Režim dne v mateřské škole
2. třída

Neměnná je pouze doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit

6:30- 8:45

- scházení dětí ,hry podle volby a přání dětí, skupinové a  indiv.

činnosti dětí                    

- ranní cvičení, HPH,PH s náměty, s pravidly/ v pondělí velké cvičení

- společný komunikativní kruh

- výtvarné, pracovní činnosti, grafomotorika

- logopedické chvilky

- hygiena

8:45- 9:10 - svačina
9:00- 10:00

- řízené tématické činnosti zaměřené na harmonický rozvoj v oblasti poznávací, estetické, komunikativní, vztahové

- praktické činnosti

10:00- 12:00

- pobyt venku - hry na zahradě, soutěže

- dopravní výchova, jízdy na koloběžkách, odrážedlech        

- pohybové aktivity průlezky, houpačky, kolotoče

- pozorování a objevování, experimentování - změny v přírodě

 -vycházky do okolí, exkurze

12:00- 12:30 - hygiena, oběd
12:30- 12:45 - hygiena, příprava na odpočinek
12:45- 13:15 - poslech pohádky
13:15- 14:30

- relaxace

- spánek dle volby

- klidné činnosti u stolečků, prohlížení knih, puzzle…

- IP s učitelkou

- grafomotorika, doprovodné programy a kroužky

14:30- 14:45 - hygiena, pomoc při úklidu lůžkovin
14:45- 15:00 - svačina
15:00- 16:30

- individuální hry, IP uč. práce s dětmi

- námětové a didaktické hry, volné i řízené činnosti

- sportovní hry,závody, soutěže, pohybové aktivity - pobyt na školní zahradě podle počasí

- průběžně rozchod dětí domů

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10° C). Dále probíhají spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou a to písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústní sdělením učitelkou.

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci v den konání akce nebo den předem.

5.2 Organizace stravování dětí

Stravování v naší MŠ zajištuje firma Primirest, provozovna ZŠ Liteň

Podmínky stravování dětí a organizace výdeje stravy v MŠ jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny (výdejny), který je zveřejněn na webu školy a k nahlédnutí u ředitelky školy.

Za kvalitu jídla a dodržování platných výživových norem a zásad zdravé výživy vycházejících z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zodpovídá smluvní firma Primirest, provozovna ZŠ Liteň.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Dítě, které je přítomno v mateřské škole v době podávání hlavního jídla se stravuje vždy. Pokud rodič, po dohodě s učitelkou či ředitelkou, odhlásí dítěti odpolední stravu včetně hlavního jídla, je povinen si dítě vyzvednout před obědem. Není možné, aby dítě zůstalo v MŠ bez jídla (vyhláška 14/2005 Sb. Školského zákona o předškolním vzdělávání, §4). Nedodržení je považováno za porušení Školního řádu.

 

V případě potravinové intolerance potvrzené ošetřujícím lékařem lze individuálně dohodnout způsob stravování s ředitelkou mateřské školy. Rodiče jsou v tomto případě povinni kontrolovat jídelníček a vždy ráno při předávání dítěte upozornit učitelky na kritické potraviny.

Organizace výdeje stravy v MŠ je stanoveno ve vnitřním řádu školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7,30 hodin.

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování – nejlépe den před nástupem po nemoci a nejpozději do 7,30 hodin v den nástupu do MŠ. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky u p. učitelek ve třídě, nejlépe formou sms. Neodhlášené obědy propadají.

Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 11.15 do 12.00 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti. Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě. Spotřebujte nejpozději do 13,00 hod. Po naplnění jídlonosičů jídlem nepřebírá ŠJ zodpovědnost za zdravotní nezávadnost pokrmů v jídlonosiči.

Podávání svačin: 8:45- 9:10 hod., 14:45- 15:00 hod.

Podávání obědů: 12:00 – 12:30 hod.

Systém podávání svačin: předškolní děti si nápoje a jídlo připravují samy, dětem 3–5 let připravuje školnice nebo kuchařka

Systém podávání oběda: polévku nalévá kuchařka nebo školnice, hlavní jídlo si dětí nosí samy

V případě vládních nařízení a omezení v souvislosti s COVID-19 je dětem jídlo podáváno zaměstnanci školy, děti neopouštějí své místo u stolu.

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, webové stránky školy a obce, nástěnky v šatnách), (§ 34 odst. 2).

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Kritéria obsahují:

1/ bydliště ve spádové obci

2/ věk dítěte  (děti jsou seřazeny dle věku)

Nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přijetí do spádové mateřské školy.
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

5.3a Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové Mateřské škole v Litni, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte(§ 34a odst. 2).

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanovuje ředitelka školy, a to v době od 8,00 – 12,00 hodin (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182 a) školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky na tel.: 731 407 566 nebo 311 684 234
b) písemně p. učitelce na třídě na e-mail: info.ms-liten@seznam.cz (nelze v den nepřítomnosti)
c) osobně p. učitelce na třídě


Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno(§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

– způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

– termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem  dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Děti mohou mít distanční výuku formou e-mailové komunikace s učitelkami nebo přes soukromé Facebookové stránky.

 

Vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Od 1.září 2021 vešla v účinnost novelizace č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy.

Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání.

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ podepíší zákonní zástupci učitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

O hlavních prázdninách  je provoz  MŠ omezen. Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ informováni 2 měsíce předem  vývěskou na nástěnce nebo na třídních schůzkách.

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 4 – 5 týdnŮ a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

5.8 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v šatnách dětí – Informace pro rodiče.

V případě omezení provozu MŠ z důvodu zamezení šíření infekčního onemocnění COVID 19, je pro děti, kterým bude vzdělávání omezeno ze strany MŠ a po dohodě se zákonnými zástupci, výše úplaty účtována za každý den přítomnosti v MŠ před a po omezení. Při plném provozu MŠ se výše úplaty nemění. Pokud zákonný zástupce ze své vlastní vůle omezí docházku svého dítěte, výše úplaty se taktéž nemění.

 
Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro zákonné zástupce povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení ŠŘ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovostně na účet MŠ

Platba za předškolní vzdělávání (školné) je splatná do 15. dne daného měsíce.

Úhrada za školné se platí za aktuální měsíc, a to inkasem na účet MŠ.

Ostatní platby lze platit jednorázovým příkazem (QR kódem) na účet školy nebo hotově do pokladny.

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona) 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Z důvodu zajištění bezpečnosti dítěte jsou zákonní zástupci povinni předávat a přebírat své dítě osobně v přímém kontaktu s přítomnou učitelkou. Je nepřijatelné nechat dítě samotné bez dozoru a vědomí přítomné učitelky v šatně nebo v prostoru školní zahrady. Zákonný zástupce má zodpovědnost za zdraví a bezpečí svého dítěte do doby osobního předání učitelce. Porušením těchto pravidel je bráno jako hrubé porušení Školního řádu a dopuštěním se přestupku dle § 35, odst. 1 b), 561/2004 Sb., školského zákona. Na základě opakovaného porušení může být dítě vyloučeno z MŠ, v případě povinného předškolního vzdělávání bude přestupek nahlášen Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který má právo udělit zákonnému zástupci pokutu.

 

6.1 a) Zamezení šíření infekčních onemocnění

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

V souladu s doporučením je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů. Určení zaměstnanci školy, školského zařízení jsou oprávněni v případě potřeby provést orientační bezkontaktní měření teploty

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:

Postup školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do školy, je v kompetenci pedagogického zaměstnance dítě při příchodu nepřijmout (za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce), Není-li přítomen zákonný zástupce, dítě musí být izolováno a neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte s povinností dítě neprodleně vyzvednout.

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, neprodleně jsou kontaktování zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě bez zbytečného odkladu vyzvednout. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole. Zákonný zástupce ve všech případech kontaktuje telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

6.2 První pomoc a ošetření

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

6.3 Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 24. 8. 2018

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy a následně schválení školskou radou.
 

Školka

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie